Miljöpolicy för Aleris UltraGyn AB

Aleris UltraGyns miljöpolicy utgår från en helhetssyn där det finns samklang mellan det dagliga patientarbetet, teknisk utveckling och skyddet av miljön.

Vårt miljöarbete ska bygga på ständiga förbättringar och vi ska kontinuerligt verka för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet.  Ett stort ansvar ligger hos verksamhetsledningen att medverka till följande;

Motivera medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande. Genom löpande utbildning och information hålla kunskap och intresse på en hög nivå så att med-arbetarnas engagemang tas tillvara.

Utifrån ett livscykelperspektiv uppmärksamma hantering av läkemedel, energi-, plast-och pappersförbrukning samt ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster. Därutöver tillse att vårt avfall hanteras på bästa sätt samt förebygga avfall när så är möjligt.

Förmedla resultat över våra förbättringar genom tydliga mätvärden och nyckeltal. Regelbundet följa upp vår förbrukning av resurser och tydliggöra förbättringar för medarbetarna.

Följa lagar, förordningar och myndigheters krav inom miljöområdet men också med en stor lyhördhet lyssna till förväntningar och krav från patienter, samarbetspartners och medarbetare.

Vara öppna om vår miljöpåverkan och resultatet från vårt miljöarbete inför våra medarbetare, uppdragsgivare och andra intressenter.

                                             jorden.PNG