Patientjournal

Takecare logga

Take Care är det journalsystem som används på Ultragyn för journalföring, remisskrivande och provtagning för gynekologiska besök och för tidbokning av alla patienter sedan 23/10 2012


Take Care är en av Stockholms Läns Landstings gemensamma sammanhållen journaler.
Syftet är att vårdgivare, med ditt samtycke, ska kunna ta del av annan vårdgivares journalhandlingar om behov uppstår. Detta ökar patientsäkerheten genom att behörig vårdpersonal kan få ta del av din behandlingshistorik, inklusive läkemedelsordinationer och annan viktig medicinsk information.
Den sammanhållna journalföringen är utformad så att den både stödjer vården av dig samt skyddar mot obehörig insyn. Det innebär att andra vårdgivare får ta del dina journaluppgifter endast om:

  • det finns en aktuell patientrelation
  • uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och behandling
  • du samtycker till det

I en nödsituation, där patienten är oförmögen att ge sitt tillstånd och det bedöms nödvändigt ta del av journaluppgifter kan en journal ”nödöppnas”, såvida den inte är helt spärrad då ingen annan än den spärrande enheten kan häva spärren, dvs detta kan normalt endast ske på dagtid vardagar.
Allt annat öppnande av journalhandlingar är olagligt och straffbart enligt svensk lag. Allt intrång i journaler ”loggas” på personlig nivå. Varje patient och vårdenhet har rätt ta del av dessa loggar för att kontrollera och säkerställa att inget olovandes intrång skett

Dina möjligheter och rättigheter:
Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Tala med vår vårdpersonal om du vill spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare inom sammanhållen journalföring.
Du måste vid ett personligt besök på enheten, uppvisande din legitimation, få information om spärrningens konsekvenser och det är då själva spärrande genomförs.

Att ha sin journal helt spärrad kan innebära olägenhet och fara om information som allergier, blodgruppstillhörighet eller medicinering, som interagerar med andra mediciner, inte är tillgängliga. En spärrning kan också försvåra en bedömning om man inte har tillgång till en sjukhistoria, som patienten själv glömt bort eller inte är medveten om har betydelse för den aktuella situationen.
Ultragyn på Odenplan, Sophiahemmet och enheten inne på Danderyds sjukhus ingår i en gemensam ”spärrgrupp”. Alla vårdgivare inom den har möjlighet där ta del av all information förutsatt att det handlar om ett aktuellt vårdtillfälle.
I en sammanhållen journal kan information i vissa situationer läsas av andra vårdgivare än den som skrev den. Läkemedelsjournalen är ett sådant exempel, där man i en receptförskrivande situation kan se vilka andra läkemedel som är ordinerade, även av andra vårdgivare.

Obstetrix kallas det journalsystem som används vid mödravårdoch ultraljud av gravida Obstetrix är likaså ett landstingsgemensamt system, där Ultragynär en egen vårdgivare. Våra journalhandlingar kan öppnas av andra vårdgivare när patienten så medger. Obstetrix kan däremot inte spärras på samma sätt som Take Care. Patienter med skyddad identitet, som inte önskar finnas i Obstetrix kan ha sin journal i pappersform. Den är då inte alls tillgänglig för någon annan än den som förvarar journalen, t.ex patienten själv eller mödravården, vilket kan vara problematiskt i en akutsituation, om journalen inte finns med.

Läs mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring på landstingens och regionernas gemensamma hemsida 1177.se.